ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU ShopProVas.cz

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


1. Internetový obchod ShopProVas.cz dostupný na adrese www.shopprovas.cz provozuje společnost
NOWE KOLORY Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B,
02-737 Varšava
DIČ: 5213518054
OR: 0000327436
IČO: 141760552
Společnost je zapsána u Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu, XIII. Hospodářské oddělení celostátního soudního rejstříku.  

2. Uživatelé mohou Prodávajícího kontaktovat prostřednictvím:  
    a. Tel.: +420245501227
    b. e-mail obchod@shopprovas.cz
    c. písemně

NOWE KOLORY Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B,
02-737 Varšava


3. Před zahájením využívání Obchodu se prosím pozorně seznamte se zněním tohoto Řádu.
4. Práva a povinnosti Uživatelů a Prodávajícího upravují výhradně ustanovení tohoto Řádu.
5. Využívání Obchodu jakýmkoliv způsobem znamená, že se Uživatel seznámil a akceptoval obsah Řádu, a že bezpodmínečně souhlasí s jeho ustanoveními.
6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

II. DEFINICE

1. Obchod – internetový obchod Prodávajícího dostupný na adrese: ShopProVas.cz,
2. Prodávající – subjekt řídící a provozující Obchod, kterým je:

NOWE KOLORY Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B,
02-737 Varšava
telefon: +420245501227
e-mail: obchod@shopprovas.cz
DIČ: 5213518054
OR: 0000327436
IČO: 141760552

Společnost je zapsána u Obvodního soudu pro hl. m. Varšavu, XIII. Hospodářské oddělení celostátního soudního rejstříku.
3. Řád - tento dokument spolu se všemi přílohami a dodatky, které jsou jeho nedílnou součástí,
4. Kupující – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost právně jednat, která využívá nabídky Obchodu,  
5. Spotřebitel – fyzická osoba provádějící s Prodávajícím právní úkon nesouvisející s jejím podnikáním nebo profesní činností,  
6. Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost právně jednat, podnikající vlastním jménem nebo vykonávající profesní činnost vlastním jménem, provádějí s Prodávajícím právní úkon přímo související s jejím podnikáním nebo výkonem profesní činnosti,  
7. Uživatel – každý, kdo jakýmkoliv způsobem Obchod využívá,
8. Registrační formulář – on-line formulář dostupný v Obchodě, umožňující vytvoření Účtu, ve kterém je nutno uvést všechny požadované údaje Uživatele, včetně uživatelského jména a hesla,
9. Objednávkový formulář - on-line formulář dostupný v Obchodě, umožňující podání objednávky,
10. Výrobek – movitá věc dostupná v Obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím,
11. E-mailová schránka – schránka elektronické pošty, charakteristická individuální internetovou adresou dané osoby (e-mailová adresa), prostřednictvím které daná osoba může zasílat a přijímat zprávy a jiné údaje v rámci služby elektronické pošty,
12. Účet – místo v teleinformačním systému Prodávajícího, které je pro Kupujícího přístupné po přihlášení, a ve kterém jsou shromažďovány údaje o Kupujícím, včetně informací o jeho objednávkách. Prostřednictvím Účtu Kupující uvádí a řídí údaje, popisy a jiné prvky a využívá nabídky Obchodu,  
13. Doklad o koupi – paragon, účet nebo faktura.

 

III. TECHNICKÉ POŽADAVKY

1. K využívání služeb Obchodu prostřednictvím internetového portálu je nezbytné disponovat zařízením, které umožňuje využívat internet, e-mailovou schránku a internetový prohlížeč umožňující zobrazení webových stránek (doporučuje se využití následujících internetových prohlížečů v uvedených verzích nebo novějších, se zapnutou podporou „cookie“ souborů: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 nebo jejich novější verze).
2. Více o „cookie” souborech a pravidlech ochrany údajů tohoto typu najdete v naší Politice ochrany soukromí.

 

IV. REGISTRACE

1. Registraci Účtu proveďte podle jednotlivých pokynů uvedených na stránkách Internetového Obchodu.  
2. Prostřednictvím registrace Účtu Uživatel prohlašuje, že:  
    a. seznámil se se zněním Řádu a v plném rozsahu jeho znění akceptoval,
    b. splňuje podmínky vyžadované pro využívání Obchodu upravené v Řádu.  
3. Uživatel je povinen udržovat v tajnosti přístupové heslo k Účtu. Uživatel je povinen vynaložit nejvyšší úsilí pro to, aby nedošlo ke ztrátě přístupového hesla nebo jeho získání třetími osobami (bez ohledu na způsob). Uživatel nese výhradní odpovědnost za poskytnutí uživatelského jména a hesla třetím osobám.  
4. Uživatel může kdykoliv svůj Účet odstranit. Odstranění Účtu bude mít za následek trvalé a nenávratné odstranění veškerých údajů Uživatele ze systému.  
5. Prodávající může Účet odstranit nebo vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou v případě, že:
    a. Prodávající zjistí, že Uživatel porušil ustanovení Řádu, a zejména pak Obchod využívá v rozporu s jeho určením,  
    b. Uživatel neodsouhlasil změny, které Prodávající zavedl v Řádu,  
    c. Uživatel se na svůj Účet nepřihlásil ani jedenkrát za období 12 měsíců od posledního přihlášení nebo pozastavení Účtu,  
    d. Uživatel neaktivuje nebo neověřuje Účet ve lhůtě 30 dnů,  
    e. Uživatel ve stanovené lhůtě počítané od zablokování Účtu nebo jiných funkcí či služeb Obchodu Prodávajícím, neprovedl nebo nezanechal jednání uvedeného Prodávajícím jako důvod pro zablokování.   
6. Obsahy a informace předávané Uživatelem do Obchodu při registraci nebo editování Účtu mohou být Prodávajícím moderovány, pokud jejich obsah nebo informace porušují ustanovení Řádu.  

V. OBJEDNÁVKY

1. Obchod provozuje prodej na území celé Evropské unie.
2. Objednávky je v Obchodu možné podávat pouze prostřednictvím objednávkového formuláře.
3. Kupující je povinen uvést pravdivé a správné údaje nezbytné k vyřízení objednávky.  
4. Obchod potvrzuje přijetí objednávky k vyřízení prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. Dále obchod prostřednictvím elektronické pošty informuje v okamžiku, kdy je objednávka v režimu odeslání.
5. Pro Kupujícího a Prodávajícího jsou závazné informace obsažené v kartě Výrobku v okamžiku podání objednávky, a zejména: cena, charakteristika zboží, jeho vlastnosti, prvky, které jsou součástí sady, datum a způsob dodání.  
6. Objednávky přijaté k vyřízení mohou být zrušeny nejpozději do okamžiku odeslání zboží.
7. Tímto informuje, že průměrná doba vyřízení objednávky od okamžiku jejího podání do okamžiku odeslání Výrobku Kupujícímu je 7 dnů (max 14 dnů).  
8. Informace uvedené v Obchodě nejsou nabídkou ve smyslu občanského zákona. Oznámení, reklamy Prodávajícího, ceníky a jiné informace o Výrobcích uvedené na webových stránkách Obchodu, a zejména jejich popisy, technické a užitkové parametry a ceny jsou pozvánkou k uzavření smlouvy.
9. K uzavření kupní smlouvy dochází:
    a. v případě objednávek podaných prostřednictvím Objednávkového formuláře dostupného v Obchodě – v okamžiku, kdy Kupující obdrží e-mail s prohlášením o přijetí objednávky Prodávajícím,
    b. v případě objednávek podaných telefonicky – v okamžiku, kdy internetový Obchod potvrdí přijetí takové objednávky,  
    c. v případě objednávek podaných e-mailem – v okamžiku, kdy Kupující obdrží zpětný e-mail od Prodávajícího s prohlášením o přijetí objednávky Výrobků.  
10. Objednávka vy vyřizována po provedení platby nebo splnění podmínek týkajících se vybrané formy úhrady.  
11. Prodávající je povinen Kupujícího neprodleně, avšak nejpozději v průběhu 3 dnů od zjištění této skutečnosti, informovat nedostupnosti objednaných Výrobků na skladu a předpokládaném prodloužení doby potřebné pro vyřízení objednávky (do 14 dnů). Kupující v takovém případě může s prodloužením doby vyřízení (do 14 dnů) objednávky souhlasit nebo objednání daného Výrobku nebo celou objednávku zrušit.  
12. V případě, že vyřízení objednávky nebude možné z důvodu trvalé nedostupnosti Výrobku, Prodávající je povinen neprodleně, avšak nejpozději ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy, o této skutečnosti Kupujícího informovat a vrátit mu celou obdrženou částku peněz.  

VI. PLATBY

1. Ceny uvedené v internetovém Obchodě jsou úplnými cenami (včetně DPH).
2. Ke každé objednávce Prodávající připojí doklad o koupi.
3. Kupující provádějící nákup jako Podnikatel pro účely svého podnikání prohlašuje, že je plátcem DPH a dává Prodávajícímu oprávnění k vystavení Dokladu o koupi bez podpisu odběratele.
4. Kupující při podávání Objednávky vybere formu úhradu:  
    a. platba dobírkou
    b. platba převodem na účet Prodávajícího
5. V případě, že Kupující zvolil jiný způsob platby nežli dobírkou, zboží mu bude zasláno po připsání celé částky (cena a dodatečné náklady) na bankovní účet Prodávajícího.
6. V případě, že Kupující zvolil formu úhrady převodem, lhůta na provedení platby činí tři dny, v případě využití platebního systému lhůta na provedení převodu činí 15 minut.
7. Kupující hradí poplatek za doručení Výrobku na uvedenou adresu. Výše přepravného je uvedena při provádění nákupu, před finálním odesláním objednávky. Více informací týkajících nákladů na přepravu najdete v záložce Přeprava.
8. Podrobné informace týkající se forem úhrady najdete na stránkách obchodu v záložce Platby.
9. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen Výrobků prezentovaných na stránkách Obchodu, uvádění informací o nových výrobcích, uskutečňování a odvolávání slevových akcí na stránkách Obchodu, výprodejů nebo provádění jejich změn. Právo Prodávajícího uvedené v předchozí větě nemá vliv na objednávky podané před datem vstupu v platnost změn cen, podmínek slevových akcí či výprodejů. O podrobných podmínkách slevových akcí a výprodejů Kupující bude Prodávajícím informován. Slevy se nesčítají, ledaže pravidla akce stanoví jinak.

VII. DODÁNÍ

1. Objednané výrobky dodává kurýrní firma na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.  
2. Náklady balného a přepravného jsou účtovány v souladu a aktuálními ceníky a jsou závislé na hmotnosti, rozměrech a hodnotě zásilky, a také hodnotě dobírky. Kupující je o balném a přepravném informován během podávání objednávky.  
3. Balné a přepravné Výrobku hradí Kupující, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. Aktuální náklady a podmínky dodání jsou uvedeny na webových stránkách Obchodu v záložce Přeprava.
4. Kupující se zavazuje odeslaný Výrobek přijmout.

 

VIII. ODPOVĚDNOST Z TITULU FYZICKÝCH A PRÁVNÍCH VAD

1. Výrovky nabízení v Obchodě nejsou dotčeny fyzickými ani právními vadami a vztahuje se na ně záruka výrobce, ledaže bylo v popisu daného výrobku uvedeno jinak. Obsah a rozsah záruky je stanoven v záručním listě dodaném spolu s Výrobkem.

2.  Prodávající je vůči Spotřebiteli zodpovědný z titulu fyzických a právních vad Výrobku v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem.
3. Riziko případné ztráty nebo zničení Výrobku přechází na Spotřebitele v okamžiku, kdy mu Výrobek vydá Prodávající nebo přepravce jednající jeho jménem.
4. Po obdržení Výrobku se Spotřebitelům doporučuje zásilku zkontrolovat za přítomnosti přepravce, zejména zda je kompletní a zda není poškozena. V případě zjištění jakýchkoliv poškození Výrobků nebo jiných nesrovnalostí Výrobku, se doporučuje zhotovení protokolu o škodě za přítomnosti přepravce. V případě, že protokol Spotřebitel protokol o škodě nezhotoví, není tím vyloučeno ani pozastaveno projednání případné reklamace, avšak může tím být Spotřebiteli ztížena možnost prokázání, že daná věc byla poškozena již v okamžiku doručení zásilky.   
5. Reklamaci Výrobku Spotřebitel provede tím, že Prodávajícímu oznámí zjištění fyzické nebo právní vady Výrobku.
6. Spotřebitel ztrácí nárok na podání reklamace, pokud před uplynutím jednoho roku od okamžiku zjištění vady Výrobku, avšak nejpozději před uplynutím 2 let od okamžiku vydání věci Spotřebiteli, tuto vadu Prodávajícímu neoznámí.  
7. Reklamaci je možné podat prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře dostupného v Obchodě, pomocí elektronické pošty na adresu: obchod@shopprovas.cz nebo písemnou formou na

NOWE KOLORY Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B,
02-737 Varšava


8. K reklamovanému výrobku je nutno přiložit Doklad o koupi nebo jeho kopii, což zjednoduší vyřízení reklamace. Nepřiložení Dokladu a koupi nebo jeho kopie však není pro vyřízení reklamace překážkou.
9. Pokud je Výrobek dotčen vadou, Spotřebitel může:
    a. požadovat odstranění vady, nebo
    b. požadovat výměnu Výrobku za bezvadný Výrobek, nebo
    c. podat prohlášení o snížení ceny, nebo
    d. podat prohlášení o odstoupení od smlouvy.
10. Spotřebitel nemůže podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy v případě, že Prodávající neprodleně a bez nadměrných nevýhod pro Spotřebitele vadu odstraní nebo závadný Výrobek vymění za Výrobek bez vady. Toto omezení neplatí, pokud Výrobek již byl Prodávajícím vyměněn nebo opraven nebo Prodávající nesplnil povinnost vyměnit Výrobek za Výrobek bez vady nebo povinnost odstranit vadu.
11. Spotřebitel může namísto Prodávajícím navrženého odstranění vady požadovat výměnu Výrobku za Výrobek bez vady nebo namísto výměny věci požadovat odstranění vady. Toto oprávnění Spotřebiteli nepřísluší, pokud uvedení závadného Výrobku do stavu, kdy bude v souladu se smlouvou, a to způsobem požadovaným Spotřebitelem, je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným Prodávajícím.
12. Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, pokud je vada Výrobky bezvýznamná.  
13. Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku Spotřebitele na výměnu Výrobku za Výrobek bez vad nebo odstranění vady, pokud uvedení závadného Výrobku do stavu, kdy bude v souladu se smlouvou, a to způsobem požadovaným Spotřebitelem, je nemožné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhým možným způsobem pro jeho uvedení do stavu, který bude v souladu se smlouvou.  
14. V případě, že Spotřebitel uplatňuje svůj nárok vyplývající z odpovědnosti za fyzické a právní vady Výrobku a domáhá se výměny Výrobku nebo od smlouvy odstupuje, odeslání reklamovaného Výrobku Prodávajícímu provádí Spotřebitel, avšak to Prodávající objednává přepravu zásilky u svého přepravce a hradí náklady na přepravu vráceného zboží. V případě že Spotřebitel požaduje odstranění vady Výrobku nebo snížení ceny, není povinen reklamovaný Výrobek Prodávajícímu dodat. V takovém případě je Spotřebitel povinen reklamovaný Výrobek zpřístupnit na místě, na kterém se Výrobek nachází a oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu za účelem určení termínu pro odběr reklamovaného Výrobku.
15. Prodávající vyřizuje reklamace neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od dne jejího podání.  
16. Odpovědi na reklamace poskytuje dle vlastního uznání:
   a. písemně na adresu reklamující osoby,
   b. elektronicky na adresu uvedenou reklamující osobou,
   c. telefonicky


IX. REKLAMACE SLUŽEB OBCHODU V OSTATNÍM ROZSAHU

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

1. Uživatel může podat reklamaci, pokud služby uvedené v tomto Řádu nejsou poskytovány Prodávajícím nebo jsou poskytovány v rozporu s ustanoveními Řádu.
2. Reklamace na služby Obchodu musí obsahovat:
    a. údaje potvrzující totožnost Uživatele;
    b. téma reklamace a období, na které se reklamace vztahuje;
    c. okolnosti odůvodňující reklamaci;    
    d. podpis Uživatele – v případě reklamace podané písemně.
3. Pokud reklamace nesplňuje formální podmínky uvedený výše, Prodávající může dle svého výběru reklamaci ponechat bez vyřízení nebo vyzvat Uživatele k jejímu doplnění ve lhůtě maximálně 7 dnů spolu s poučením, že v případě nedoplnění reklamace ve stanovené lhůtě, nebude reklamace vyřízena.  
4. Prodávající nemusí reklamaci vyřídit, pokud:
    a. reklamace se vztahuje na záležitosti vysvětlené v Řádu, přílohách nebo pomocných materiálech dostupných v Obchodu. V takovém případě odpověď na reklamaci obsahuje odkázání na příslušný dokument.  
    b. reklamace se vztahuje na záležitosti již vysvětlené v odpovědi na předchozí reklamaci daného Uživatele. V takovém případě odpověď na reklamaci obsahuje odkázání na příslušnou korespondenci.
    c. reklamace byla podána třetí osobou, která nemá příslušné oprávnění nebo plnou moc.  
    d. bude podána po uplynutí 30 dnů od dne zjištění důvodů reklamace.
5. O uplatnění práva na ponechání reklamace bez vyřízení bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat.  
6. Reklamace směřované proti Obchodu, které se však týkají služeb poskytovaných třetími subjekty prostřednictvím Obchodu, bude Prodávající neprodleně předávat příslušnému třetímu subjektu, který je za vyřízení reklamace zodpovědný.
7. Prodávající vyřizuje reklamace neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od dne jejího podání.
8. Odpovědi na reklamace jsou zasílány stejným způsobem, jako byla reklamace podána nebo po dohodě se zákazníkem:  
    a. písemně na adresu reklamující osoby,
    b. elektronicky na adresu uvedenou reklamující osobou,
    c. telefonicky.
9.  Mimosoudní řešení sporů
Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu obchod@shopprovas.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká Republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


 

X. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu, na základě příslušného písemného prohlášení učiněného ve lhůtě 21 dnů. (V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku)

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uvedená výše začíná běžet:
    a. v případě smlouvy, na základě které podnikatel v rámci plnění vydává věc, u které je povinen převést také její vlastnické právo – od okamžiku fyzického nabytí věci Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou, jinou nežli přepravce,  
    b. v případě ostatních smluv - od dne uzavření smlouvy.
3. Odstoupení může být provedeno prostřednictvím předání jednoznačného prohlášení o odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Pro zachování termínu je dostačující zaslání prohlášení Prodávajícímu před uplynutím 21-denní lhůty uvedené v odst. 1 výše.  
4. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může být zasláno písemně na korespondenční adresa

NOWE KOLORY Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 29B
02-737 Varšava,

elektronickou poštou  (obchod@shopprovas.cz) nebo prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách Prodávajícího na adrese ShopProVas.cz. Spotřebitel může využít vzor odstoupení od smlouvy, který je Přílohou č. 1 k tomuto Řádu, avšak není to vyžadováno.
5. Pokud Spotřebitel od smlouvy odstoupí, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena, a Spotřebitel je zproštěn veškerých závazků vůči Prodávajícímu. Pokud Spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od smlouvy ještě předtím, nežli Prodávající jeho objednávku potvrdil, tato nabídka přestává být závazná.   
6. Zboží zakoupené Spotřebitelem musí být vráceno v nezměněném stavu, ledaže taková změna byla nezbytná pro zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobku. Zboží, které Spotřebitel vrací, musí být zabaleno vhodným způsobem, aby během přepravy nedošlo k poškození. Pokud je to možné, Výrobek by měl být zabalen v originálním balení. Bezprostřední náklady na vrácení zboží Prodávajícímu hradí Prodávající, Prodávající také určuje přepravce, který zboží vyzvedne.  
7. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty Výrobku vyplývající z jeho užívání jiným způsobem, nežli to bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobku.  
8. Spotřebitel je povinen Výrobek vrátit neprodleně, avšak nejpozději do 21 dnů od dne, ve kterém od smlouvy odstoupil. Pro zachování termínu je dostačující oznámení Prodávajícímu vůle odstoupit od smlouvy, a to před uplynutím 21-denní lhůty.  
9. Pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, a již dříve provedl určité platby, tyto částky mu budou Prodávajícím vráceny neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů od dne obdržení příslušného prohlášení Spotřebitele, a to stejnou cestou, kterou Kupující platbu provedl, ledaže Spotřebitel výslovně vyjádří souhlas s jinou formou vrácení platby. V každém případě Spotřebitel nenese náklady na vrácení platby s výjimkou nákladů na připsání dané částky na jeho účet dle tarifu banky, u které má Spotřebitel účet veden. Prodávající se s vrácením částek obdržených Spotřebitele může zdržet do okamžiku obdržení Výrobku zpět.
10. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč. Z. od kupní smlouvy:
      a.  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
      b. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
      c. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
      d. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
      e. na dodávku novin, periodik a časopisů,
      f. spočívajících ve hře nebo loterii.

XI. PODNIKATEL JAKO KUPUJÍCÍ

1. V případě, kdy je Kupujícím Podnikatel, právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku mu nepřísluší.  
2. V případě, kdy je Kupujícím Podnikatel, strany vylučují odpovědnost Prodávajícího z titulu odpovědnosti za fyzické a právní vady Výrobku.

 

XII. VYHRAZENÍ, UJIŠTĚNÍ A ODPOVĚDNOST

1. V rámci péče o dobro Uživatelů a zajištění nejvyšší možné kvality Obchodu je zakázáno využívání Obchodu, veškerých jeho funkčností a poskytovaných služeb způsobem, který je v rozporu s povahou, účelem a předmětem působení Obchodu, a zejména jednání, které je v rozporu se všeobecně platnými právními předpisy, ustanoveními tohoto Řádu a dobrými mravy.  
2. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby Obchod a veškeré služby poskytované jeho prostřednictvím fungovaly trvale, bez jakýchkoliv překážek, avšak Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za překážky způsobené vyšší mocí nebo nepovoleným zásahem Uživatelů nebo třetích osob, za které Prodávající nenese odpovědnost. Prodávající garantuje dostupnost Obchodu v 90%, a to v ročním měřítku.
3. Prodávající si vyhrazuje právo na zavedení veškerých bezpečnostních opatření za účelem ochrany neručeného provozu Obchodu, včetně bezpečnostních opatření chránících před jednáním Uživatelů Obchodu porušujících tento Řád nebo pravidla související s provozem Obchodu.  
4. Prodávající si vyhrazuje právo na anonymní zveřejnění obsahů zasílaných Uživateli zaměstnancům Obchodu týkajících se otázek spojených s fungováním Obchodu (FAQ), poskytování rad a jiných, které Prodávající bude považovat za vhodné ke zveřejnění.  
5. Prodávající si vyhrazuje možnost čerpat prospěch z reklam umístěných v Obchodě, s čímž Uživatel využívající Obchod souhlasí.

 

XIII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

1. Veškerá práva duševního vlastnictví k Obchodu, a zejména k obsahům, slovním nebo grafickým ochranným známkám, názvům, obrázkům, grafikám, zvukových efektům, informacím, funkčnosti a službám dostupným v Obchodě náleží výhradně Prodávajícímu nebo jeho partnerům, kteří Prodávajícímu předali určitý materiál k užívání. Využívání Obchodu na základě Řádu nemá jakýmkoliv způsobem za následek nabytí části či celku shora uvedených práv duševního vlastnictví Uživatelem.

2. Bez souhlasu Prodávajícího vyjádřeného písemně je zakázáno: kopírování, rozmnožování nebo jakékoliv jiné využívání v plném rozsahu nebo z části práv duševního vlastnictví k Obchodu uvedených výše. Nevztahuje se to však na automatické dočasné uchovávání souborů v paměti digitálního zařízení, které je důsledkem běžného využívání Obchodu pro účely, které jsou v souladu se Řádem a na případy, kdy právní předpisy užívání povolují.

 

XIV. ZMĚNY ŘÁDU

1. Změna Řádu je možná pouze v důsledku vážného důvodu, a to způsobem, který Uživatelům umožní dřívější seznámení se a vyjádření souhlasu nebo rezignaci na další využívání služeb Obchodu nebo učinění prohlášení o využívání Obchodu dle dosavadních pravidel.
2. Prodávající zveřejňuje změny Řádu na stránkách obchodu. Informace o změně Řádu bude zveřejněna nejpozději 14 dnů před zavedením nového Řádu.
3. Změny Řádu nemají vliv na objednávky podané před vstupem v platnost těchto změn.
4. Změnu tohoto Řádu nevyžaduje zavedení slev, soutěží a dodatečných služeb, jejichž podrobná pravidla a podmínky budou vždy upravována v přílohách k tomuto Řádu.  

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Znění Řádu je Uživateli zdarma zpřístupněno prostřednictvím Obchodu a může být vytisknut, uložen na datovém nosiči nebo v každém okamžiku stažen ze stránek Obchodu.  

2. Neplatnost jednoho z ustanovení Řádu zjištěná na základě rozhodnutí příslušného soudu, nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení Řádu.
3. Ve všech věcech neupravených tímto Řádem platí platné předpisy České práva, ledaže kogentní předpisy platné v Zemi Uživatele stanoví jinak.
4. Veškeré spory vyplývající z fungování Obchodu a poskytování služeb v rámci Obchodu, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy Polské republiky.
5. Veškeré poznámky, připomínky a dotazy mohou Uživatelé zasílat na adresu obchod@shopprovas.cz

Prohlášení o odstoupení od smlouvy